»Podjetnost v gimnaziji« je projekt, ki ga izvajamo v sklopu projekta »Krepitev kompetenc podjetnosti in spodbujanje prožnega prehajanja med izobraževanjem in okoljem v gimnazijah«. V projekt, ki ga vodi Zavod Republike Slovenije za šolstvo, je vključenih 79 partnerjev (različnih zavodov, organizacij in gimnazij). Ena od razvojnih šol projekta »Podjetnost v gimnaziji« je tudi Škofijska gimnazija A. M. Slomška.

Namen projekta je razvijanje modela celostnega razvoja kompetenc podjetnosti pri dijakih skozi medpredmetno povezovanje in sodelovanje z okoljem in širšo skupnostjo. Pri krepitvi podjetnosti gre za spodbujanje in razvijanje sposobnosti prepoznavanja življenjskih priložnosti, razvijanja novih idej in razmišljanja na ustvarjalen in kritičen način. Slednje lahko pripomore k osebnostnemu razvoju dijaka, k aktivnemu državljanstvu, k socialni vključenosti in zaposljivosti. Ključni cilj projekta je, da bi razvijanje podjetnosti postalo integrirano v izvedbeni šolski kurikulum.

Ustvarjalnost, samoiniciativnost, motiviranost, vztrajnost, etično in trajnostno mišljenje, zdrava samopodoba, sodelovanje, komunikacijske spretnosti, odkrivanje priložnosti, vrednotenje idej, finančna in ekonomska pismenost, načrtovanje in vodenje ter obvladovanje negotovosti in tveganj so le nekatere izmed kompetenc podjetnosti, ki jih na ŠgAMS razvijamo, vzpodbujamo in vključujemo v vzgojno izobraževalno delo. Integriramo jih v redne ure pouka na vseh predmetnih področjih ter v vsa ostala pridružena področja, kot so obvezne izbirne vsebine (npr. predmet Logika in argumentacija v retoriki), kulturni dnevi in prireditve, naravoslovni dnevi, tematske razredne ure, prostovoljske akcije, aktivnosti dijaške skupnosti, športni tabori in nekateri projekti ter projektni dnevi (npr. »Dan D«).

koordinatorica projekta na šoli: Karmen Hebar, prof.

 

Nekatere izvedene aktivnosti v šolskem letu 2018/19:

Priprava in izvedba kulturnega programa za društva in domove starostnikov: Dijaki 2. c in 2. b so v mesecu decembru pripravili in izvedli kulturno-glasbeni program za prostovoljsko društvo Samarijan.

- Izvedba ustvarjalnih delavnic: V sodelovanju z OŠ Gustava Šiliha so dijakinje 3. d v mesecu decembru pripravile in izvedle ustvarjalne delavnice, v katerih so udeleženci izdelovali praznične voščilnice.

- Sklop učnih ur »Podjetno v svet logaritemske in eksponentne funkcije«: Dijaki 3. d so pri učnih urah matematike v mesecu oktobru razvijali kompetence podjetnosti z izdelovanjem didaktičnega materiala za poglavje Eksponentna in logaritemska funkcija.

image1   image4

2  DSC 0910