2013 02 28 1110Zavod Antona Martina Slomška je v obdobju med 2008 in 2013 vodja evropskega projekta Svetovanje in podpora e-kompetentnim šolam, ki vključuje tudi izobraževanje izobraževalcev. Od 2011 pa zavod kot partner sodeluje v evropskem projektu City volunteers, ki je namenjen promociji in izobraževanju prostovoljcev.

Posamezne enote na različnih ravneh že ves čas izvajajo programe izobraževanja odraslih. Zaradi teh razlogov in zaradi celotnega koncepta Zavoda Antona Martina Slomška je v letu 2012 začela z delovanjem Medgeneracijska akademija, v okviru katere poteka formalno in neformalno izobraževanje odraslih.

Eden od pomembnih ciljev Akademije je posvečanje vprašanjem medgeneracijskega sožitja tako na študijsko-teoretični kot na praktični ravni.

INTERGENERATIONAL ACADEMY ANTON MARTIN SLOMŠEK
The Anton Martin Slomšek Institute has another important role, that of the leader of the 2008-2013 European project ‘’Advising and Assistance to e-competent Schools‘’ which also includes training of the educators. In 2011 the institute was in addition awarded partnership in the European project ‘’City Volunteers’’, a project whose aim is to promote volunteerism and educate volunteers. Individual units of the institute have already been carrying out programmes of adult education. For the above reasons and with a view to implementing the general concept of the Anton Martin Slomšek Institute, 2012 witnessed the launch of the Intergenerational Academy whose task is carrying out formal and informal adult education programmes. One of the vital goals of the academy is to focus on the spirit of mutual benefit and dependence between all generations, through application of a theoretical as well as practical approach.

VIZIJA
Posamezne enote na različnih ravneh že ves čas izvajajo programe izobraževanja odraslih in starejših. Zaradi teh razlogov in zaradi celotnega koncepta Zavoda Antona Martina Slomška kot medgeneracijskega centra je v letu 2013 začela z delovanjem Medgeneracijska akademija, v okviru katere poteka formalno in neformalno vseživljenjsko izobraževanje vseh generacij še posebej odraslih in starejših.
Vseživljenjsko učenje je postalo potreba vsakega državljana. Spretnosti in kompetence moramo razvijati vse življenje, ne le zaradi svoje osebne izpolnitve in zato, da se lahko dejavno vključimo v družbo, v kateri živimo,temveč tudi zato, da smo lahko uspešni v svetu dela, ki se nenehno spreminja. Znanje, spretnosti in sposobnosti evropske delovne sile so najpomembnejši dejavniki pri inovacijah, produktivnosti in konkurenčnosti. Zaradi vse večje internacionalizacije, hitrih sprememb in nenehnega nastajanja novih tehnologij morajo Evropejci poleg tega, da stalno posodabljajo delovne spretnosti, imeti tudi splošne kompetence, ki jim omogočajo prilagajanje
spremembam. Kompetence spodbujajo tudi motivacijo ljudi in njihovo zadovoljstvo na delovnem mestu.

Pomemben cilj Akademije je razvijanje ključnih kompetenc na formalnem in neformalnem področju:
Kompetence so tukaj opredeljene kot kombinacija znanja, spretnosti in odnosov, ustrezajočih okoliščinam. Ključne kompetence so tiste, ki jih vsi ljudje potrebujejo za osebno izpolnitev in razvoj, dejavno državljanstvo, socialno vključenost in zaposlitev.
Referenčni okvir določa osem ključnih kompetenc:
1) sporazumevanje v maternem jeziku;
2) sporazumevanje v tujih jezikih;
3) matematična kompetenca ter osnovne kompetence v znanosti in tehnologiji;
4) digitalna pismenost;
5) učenje učenja;
6) socialne in državljanske kompetence;
7) samoiniciativnost in podjetnost ter
8) kulturna zavest in izražanje.

Ključne kompetence se štejejo za enako pomembne, saj vsaka od njih prispeva k uspešnemu življenju v družbi znanja. Številne kompetence se prekrivajo in povezujejo: vidiki, ki so bistvenega pomena za eno področje, bodo podpirali kompetence na drugem. Kompetenca na področju temeljnih osnovnih znanj jezika, kompetenca branja, pisanja, računanja in na področju informacijsko-komunikacijske tehnologije (IKT) je bistvena podlaga za učenje, učenje učenja pa podpira vse učne dejavnosti. Obstajajo številne teme, ki se uporabljajo v celotnem referenčnem okviru: kritično razmišljanje, ustvarjalnost, dajanje pobud, reševanje problemov, ocena tveganj, sprejemanje odločitev ter konstruktivno obvladovanje čustev so pomemben dejavnik pri vseh osmih ključnih kompetencah. (Ključne kompetence za vseživljenjsko učenje − evropski okvir je priloga k Priporočilu Evropskega parlamenta in Sveta z dne 18. decembra 2006 o ključnih kompetencah za vseživljenjsko učenje, ki je bilo objavljeno v Uradnem listu Evropske unije 30. decembra 2006/L394).

2013 02 28 1114

 2013 02 28 11092013 02 28 1105