Politika zasebnosti

 

Namen politike zasebnosti je seznaniti posameznike, starše ter druge osebe (v nadaljevanju: »posameznik«), ki sodelujejo z Zavodom Antona Martina Slomška (v nadaljevanju: »zavod«, »vrtec«, »osnovna šola«, »gimnazija«, »glasbena šola« oziroma »dijaški dom«) o namenih in pravnih podlagah ter pravicah posameznikov glede obdelave osebnih podatkov, ki jih izvaja zavod. Večina obdelave osebnih podatkov temelji na določbah veljavne zakonodaje na področju predšolske vzgoje, osnovnošolskega, srednješolskega in glasbenega izobraževanja, na določbah veljavne zakonodaje za dijaške domove  ter veljavne zakonodaje s področja varstva osebnih podatkov. Vsaka sprememba tega dokumenta bo objavljena na spletni strani zavoda. Z uporabo spletne strani potrjujete, da ste seznanjeni s celotno vsebino politike zasebnosti.

Upravljavec osebnih podatkov:

Zavod Antona Martina Slomška

Vrbanska cesta 30, SI-2000 Maribor

e-pošta: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.

Telefon: 059 092 100

Spletna stran:

https://www.z-ams.si/

Pooblaščena oseba za varstvo podatkov:

e-pošta: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.

telefon: +386 (0) 2 620 4 300

Spletna stran: www.datainfo.si

1.    Nameni in pravne podlage za obdelavo osebnih podatkov glede na enoto zavoda

1.1  Hiša otrok – Vrtec Montessori

Ob vpisu otroka v vrtec

Za vpis otroka v vrtec potrebujemo naslednje podatke: osebno ime ter naslov stalnega in začasnega prebivališča otroka in staršev, datum rojstva in spol otroka, EMŠO otrok in staršev, šifro otroka, datum vpisa otroka v vrtec, naslov za stike, telefonsko številko staršev ali naslov elektronske pošte in druge podatke, ki so potrebni za ugotavljanje izpolnjevanja kriterijev za sprejem otroka, ki jih je določil zavod. Te podatke obdelujemo zaradi vodenja postopka sprejema in vključitve otroka v program vrtca. Podatki iz evidence vpisanih otrok se hranijo do njihove vključitve v vrtec, ko se prenesejo v evidenco vključenih otrok, oziroma do izteka veljavnosti čakalnega seznama, na katerem je vpisani otrok. Podatke o otroku, za katerega so starši umaknili vlogo za vpis otroka, vrtec izbriše iz evidence vpisanih otrok. Pravna podlaga za obdelavo podatkov je zakonodaja in pogodba (izvajanje ukrepov na zahtevo posameznika pred sklenitvijo pogodbe).

Ob vključitvi otroka v vrtec

Pogoj za vključitev otroka v vrtec je sklenitev pogodbe o vključitvi otroka v vrtec, v kateri se določijo pravice in obveznosti. Brez zagotovitve osebnih podatkov, ki so za sklenitev pogodbe nujno potrebni, otroka ne bomo mogli vključiti v vrtec. Po podpisu pogodbe, se vzpostavi evidenca vključenih otrok, ki vsebuje še: datum vključitve otroka v vrtec, zdravstvene posebnosti otroka, ki izhajajo iz potrdila pediatra ali specialista, naslov za stike, telefonsko številko osebe ali naslov elektronske pošte osebe, ki je vzgojitelju dosegljiva med otrokovim bivanjem v vrtcu in podatke o prisotnosti otroka v vrtcu. Te podatke vodimo zaradi ustreznega dela z otrokom pri izvedbi programov, zaradi sodelovanja s starši in zaradi spremljanja plačil staršev za program vrtca. Vrtec podatke v evidenci vključenih otrok izbriše eno leto po izstopu otroka iz vrtca. Pravna podlaga za obdelavo podatkov je zakonodaja in pogodba.

Ob zagotavljanju pomoči oziroma svetovanja

Ko prične svetovalna služba vrtca voditi postopek nudenja strokovne pomoči otroku vzpostavi evidenco otrok, ki potrebujejo svetovanje oziroma pomoč. Ta evidenca vsebuje: družinsko in socialno anamnezo, razvojno anamnezo, diagnostične postopke, postopke strokovne pomoči in strokovna mnenja drugih institucij: centrov za socialno delo, zdravstvenih institucij, svetovalnih centrov oziroma vzgojnih posvetovalnic. Osebni podatki se zbirajo v soglasju s starši oziroma skrbniki otrok (soglasje se lahko kadarkoli prekliče), razen v primeru, ko je otrok v družini ogrožen in ga je potrebno zavarovati. V tej evidenci vrtec vodi tudi podatke in dokumentacijo o otrocih s posebnimi potrebami, ki so vključeni v vrtec na podlagi odločbe o usmeritvi. Svetovalna služba bo otroka v evidenci vodila do izpolnitve namena postopka svetovanja oziroma pomoči, njegovi osebni podatki pa se bodo izbrisali 1 leto po odhodu otroka iz vrtca. Pravna podlaga za obdelavo podatkov je zakonodaja in/ali privolitev.

Vodenje mesečnih plačil staršev

Zaradi spremljanja mesečnih plačil vodi vrtec evidenco plačil staršev, ki vsebuje podatke o višini plačil staršev in mesečnih plačilih staršev. Podatki iz evidence se izbrišejo pet let po izpisu otroka iz vrtca, razen v primeru, ko vrtec zoper starše pred pristojnim sodiščem vodi sodne oziroma izvršilne postopke za uveljavitev zahtevkov zaradi neizpolnjenih obveznosti staršev iz naslova plačil staršev za vrtec. V tem primeru se podatki izbrišejo eno leto po poplačilu zapadlih obveznosti. Vrtec mora občini, ki je zavezanka za plačilo razlike med ceno programa in plačilom staršev, za namen preverjanja pravilnosti izstavljenega mesečnega zahtevka, na njeno zahtevo predložiti izpis in zagotoviti vpogled v določene osebne podatke.

Pravna podlaga za obdelavo podatkov je pogodba.

Zagotavljanje sofinanciranja plačil vrtca iz državnega proračuna

Za namen zagotavljanja sofinanciranja plačil vrtca iz državnega proračuna, vodi vrtec evidenco staršev, ki so upravičeni do sofinanciranja. Ta evidenca vsebuje: osebno ime in naslov prebivališča otrok in staršev, EMŠO otrok in staršev, navedbo programa in vrtca, v katerega je vključen otrok, datum vključitve otrok v programe vrtca, podatke o ceni programa, v katerega so vključeni mlajši otroci, ki so oproščeni plačila, podatek o višini plačila staršev v odstotku od cene programa, ki je določen z odločbo pristojnega centra za socialno delo, številka in datum veljavne odločbe ter obdobje upravičenosti in višina subvencije iz državnega proračuna, datum izpisa otroka iz vrtca. Podatki se posredujejo ministrstvu, pristojnemu za predšolsko vzgojo, ki vzpostavi centralno evidenco. Pravna podlaga za obdelavo je zakonodaja.

Obdelava na osnovi privolitev staršev

1.2. Osnovna šola Montessori

Ob vpisu učenca v šolo

Za vpis učenca v šolo potrebujemo naslednje podatke o učencu: ime in priimek ter EMŠO, spol, datum, kraj in državo rojstva, prebivališče in državljanstvo, zdravstvene posebnosti, katerih poznavanje je nujno za učenčevo varnost in za delo z učencem ter sledeče podatke o starših: ime in priimek, naslov prebivališča, telefonska številka, na katero je mogoče posredovati nujna sporočila v času, ko je učenec v šoli. Te podatke obdelujemo za potrebe izvedbe vpisnega postopka, za potrebe obveznega izobraževanja ter za potrebe izvajanja drugih z zakonom določenih nalog. Zbirka podatkov o učencu se skladno z veljavno zakonodajo hrani trajno. Zbirka podatkov o starših se skladno veljavno zakonodajo hrani eno leto po zaključku šolanja učenca. Pravna podlaga za obdelavo podatkov je zakonodaja.

Med potekom izobraževanja

Za obdobje izobraževanja učenca v šoli vodimo podatke o napredovanju učencev, izdanih spričevalih, vzgojnih opominih in drugih listinah. V okviru navedene zbirke vodimo sledeče osebne podatke o učencu: ime in priimek ter EMŠO, spol, datum, kraj in državo rojstva, prebivališče in državljanstvo, zdravstvene posebnosti, katerih poznavanje je nujno za učenčevo varnost in za delo z učencem, ter sledeče podatke o starših: ime in priimek, naslov prebivališča, telefonsko številko, na katero je mogoče posredovati nujna sporočila v času, ko je učenec v šoli ter podatke o napredovanju učenca, izdanih spričevalih, vzgojnih opominih in drugih listinah. Te podatke obdelujemo za potrebne obveznega izobraževanja in za potrebe izvajanja drugih z zakonom določenih nalog. Zbirka podatkov o napredovanju, izdanih spričevalih in drugih listinah se hrani trajno, zbirka podatkov o vzgojnih opominih pa se hrani eno leto po zaključku šolanja učenca. Pravna podlaga za obdelavo podatkov je zakonodaja.

Ob zagotavljanju pomoči oziroma svetovanja

Osebni podatki, ki jih zbira svetovalna služba, se vodijo v osebnih mapah učencev. Svetovalna služba začne voditi osebno mapo učenca, ki potrebuje pomoč oziroma svetovanje tedaj, ko prične voditi postopek nudenja strokovne pomoči učencu. Zbirka podatkov o učencih, ki potrebujejo pomoč oziroma svetovanje, se zbira v soglasju s starši učencev (soglasje se lahko kadarkoli prekliče), razen v primeru, ko je učenec v družini ogrožen in ga je potrebno zavarovati. Zbirka vsebuje sledeče osebne podatke o učencu: ime in priimek ter EMŠO, spol, datum, kraj in državo rojstva, prebivališče in državljanstvo, zdravstvene posebnosti, katerih poznavanje je nujno za učenčevo varnost in za delo z učencem, ter sledeče podatke o starših: ime in priimek, naslov prebivališča, telefonsko številko, na katero je mogoče posredovati nujna sporočila v času, ko je učenec v šoli, podatke o napredovanju učenca, izdanih spričevalih, vzgojnih opominih in drugih listinah ter družinsko in socialno anamnezo, razvojno anamnezo, strokovno interpretirane rezultate diagnostičnih postopkov, podatke o postopkih strokovne pomoči oziroma svetovanja, dokumentacijo v zvezi s postopkom usmerjanja učenca s posebnimi potrebami in strokovna mnenja drugih institucij: centrov za socialno delo, zdravstvenih institucij, svetovalnih centrov oziroma vzgojnih posvetovalnic. Zbirka podatkov o učencih, ki potrebujejo pomoč oziroma svetovanje, se hrani eno leto po zaključku šolanja učenca. Pravna podlaga za obdelavo podatkov je privolitev in/ali zakonodaja.

 

Gibalne sposobnosti in morfološke značilnosti učencev

Podatke o gibalnih sposobnostih in morfoloških značilnostih učencev vpisujemo v zbirni športnovzgojni karton in osebni športnovzgojni karton. Namen podatkovne zbirke v  športnovzgojnem  kartonu je ugotavljanje trendov sprememb telesnih značilnosti in gibalnih sposobnosti učencev na nacionalni ravni kot strokovna pomoč pri oblikovanju nadaljnje strategije razvoja športne vzgoje na vzgojno-izobraževalnem področju in širše, svetovanje o telesnem in gibalnem razvoju učencev, na podlagi katerega lahko učenci, ki to želijo, sami ali s pomočjo strokovnjakov ocenijo raven svojih gibalnih sposobnosti in telesnih značilnosti, si oblikujejo svoje programe vadbe ter dobijo nasvet o vključevanju v različne športne dejavnosti. Osebni podatki o gibalnih sposobnostih in morfoloških značilnostih učencev se zbirajo ob predhodni pridobitvi pisnega soglasja staršev. Na podlagi izrecne privolitve staršev se lahko podatki iz športnovzgojnega kartona posredujejo tudi Fakulteti za šport (aplikacija SLOfit). Soglasje velja za celotno obdobje učenčevega šolanja, starši pa ga lahko kadarkoli pisno prekličejo.

Zbirka podatkov o gibalnih sposobnostih in morfoloških značilnostih učencev vsebuje sledeče osebne podatke o učencu: ime in priimek ter EMŠO, spol, datum, kraj in državo rojstva, prebivališče in državljanstvo, zdravstvene posebnosti, katerih poznavanje je nujno za učenčevo varnost in za delo z učencem ter podatke o gibalnih sposobnostih in morfoloških značilnostih učenca, ki se nanašajo na: telesno višino, voluminoznost telesa, hitrost alternativnih gibov, eksplozivno moč, koordinacijo gibanja telesa, fizično vzdržljivost trupa, gibljivost, mišično vzdržljivost ramenskega obroča in rok, sprintersko hitrost in vzdržljivost v submaksimalnem kontinuiranem naprezanju. Zbirka podatkov o gibalnih sposobnostih in morfoloških značilnostih učencev se hrani eno leto po zaključku šolanja učenca. Pravna podlaga za obdelavo podatkov sta zakonodaja in privolitev.

1.3. Škofijska gimnazija Antona Martina Slomška

Ob prijavi za vpis ter vpisu dijaka v šolo

Za vpis dijaka v šolo potrebujemo naslednje podatke: osebno ime dijaka in osebe, vpisane v izredno izobraževanje, enotno matično številko občana, elektronski naslov, telefonsko številko, davčno številko, spol, datum, kraj, občino in državo rojstva, stalno in začasno bivališče, državljanstvo, predhodno pridobljeno izobrazbo ter podatke o starših (osebno ime, prebivališče, telefonska številka, elektronski naslov in davčna številka), ime in sedež šole, kjer je prijavljeni končal zadnji razred oziroma letnik, ime izobraževalnega programa, zadnji uspešno končani razred oziroma letnik, o prvem tujem jeziku oz. o obveznih tujih jezikih iz osnovne šole, o ocenah in drugih podatkih v skladu z merili za vpis v šole z omejitvijo vpisa in vpisnimi pogoji, o ponavljanju letnika, podatke o preusmeritvi v drug program, podatke o usmerjanju mladostnikov s posebnimi potrebami, o prenosu prijave ter podatke o programu, na katerega se prijavlja. Navedene podatke vodimo v okviru evidence prijavljenih kandidatov za vpis. Te podatke obdelujemo za potrebe izvedbe vpisnega postopka, za potrebe vzgojno- izobraževalnega procesa ter za potrebe izvajanja drugih z zakonom določenih nalog. Evidenca prijavljenih kandidatov za vpis se skladno z veljavno zakonodajo hrani trajno. Pravna podlaga za obdelavo podatkov je zakonodaja.

Med potekom izobraževanja

V obdobju izobraževanja dijaka v šoli vodimo sledeče zbirke oz. evidence podatkov: evidenco vpisanih ter evidenco vpisanih po letnikih, oddelkih in skupinah v redovalnicah; osebni list, ki se vodi za vsakega vpisanega od vključitve do končanja izobraževanja oziroma do izpisa; matično knjigo, ki obsega splošne podatke o vpisanih, o poteku njihovega izobraževanja od vključitve do končanja izobraževanja oziroma do izpisa; matično knjigo, ki obsega splošne podatke o vpisanih, o poteku njihovega izobraževanja od vpisa do končanja izobraževanja oziroma do izpisa; zapisnike oz. poročila v povezavi z zaključnimi izpiti oz. maturo; zapisnike o izpitih, ki obsegajo prijavo k izpitu, potek izpita in doseženo oceno; evidenco vpisanih v izredno izobraževanje; evidenco o preverjanju in ocenjevanju znanja ter evidenco izdanih dokumentov o končanem izobraževanju.

V okviru navedenih zbirk oz. evidenc vodimo sledeče osebne podatke: osebno ime dijaka in osebe, vpisane v izredno izobraževanje, enotno matično številko občana, elektronski naslov, telefonsko številko, davčno številko, spol, datum, kraj, občino in državo rojstva, stalno in začasno bivališče, državljanstvo ter predhodno pridobljeno izobrazbo, podatke o splošnem učnem uspehu, o opravljenih izpitih ter podatke o napredovanju in dokončanju izobraževanja. Te podatke obdelujemo za potrebne srednješolskega izobraževanja in za potrebe izvajanja drugih z zakonom določenih nalog. Vse navedene zbirke oz. evidence podatkov se hranijo trajno. Pravna podlaga za obdelavo podatkov je zakonodaja.

Ob zagotavljanju pomoči oziroma svetovanja

Osebni podatki, ki jih zbira in obdeluje svetovalna služba, se vodijo v okviru evidence o dijakih, ki jih obravnava svetovalna služba (v nadaljevanju: »evidenca strokovne pomoči«).

Svetovalna služba šole začne voditi evidenco strokovne pomoči, ko začne voditi postopek strokovne pomoči dijaku. Omenjeno evidenco prične šola voditi šele, ko pridobi pisno soglasje staršev in dijaka (soglasje se lahko kadarkoli prekliče), razen če je dijak v družini ogrožen in ga je treba zavarovati. V tem primeru zadostuje soglasje dijaka. Evidenca strokovne pomoči se vodi od pridobitve soglasja do končane obravnave, vendar najdlje do konca šolskega leta.

Evidenca strokovne pomoči vsebuje sledeče osebne podatke: osebno ime dijaka in osebe, vpisane v izredno izobraževanje, enotno matično številko občana, elektronski naslov, telefonsko številko, davčno številko, spol, datum, kraj, občino in državo rojstva, stalno in začasno bivališče, državljanstvo ter predhodno pridobljeno izobrazbo ter družinsko in socialno anamnezo, razvojno anamnezo, diagnostične postopke, postopke strokovne pomoči in strokovna mnenja drugih inštitucij: centrov za socialno delo, zdravstvenih inštitucij, svetovalnih centrov oziroma vzgojnih posvetovalnic. Evidenca strokovne pomoči se hrani trajno. Pravna podlaga za obdelavo podatkov sta privolitev in zakonodaja.

Gibalne sposobnosti in morfološke značilnosti dijakov

Šola vodi tudi evidenco podatkov o gibalnih sposobnostih in morfoloških značilnostih vpisanih dijakov (v nadaljevanju: »športni karton«). Namen športnega kartona je ugotavljanje trendov sprememb telesnih značilnosti in gibalnih sposobnosti dijakov na nacionalni ravni kot strokovna pomoč pri oblikovanju nadaljnje strategije razvoja športne vzgoje na vzgojno-izobraževalnem področju in širše, svetovanje o telesnem in gibalnem razvoju dijakov, na podlagi katerega lahko dijaki, ki to želijo, sami ali s pomočjo strokovnjakov ocenijo raven svojih gibalnih sposobnosti in telesnih značilnosti, si oblikujejo svoje programe vadbe ter dobijo nasvet o vključevanju v različne športne dejavnosti.

Osebni podatki o gibalnih sposobnostih in morfoloških značilnostih dijakov se zbirajo ob predhodni pridobitvi pisnega soglasja dijaka (soglasje se lahko kadarkoli prekliče). Športni karton se vodi od pridobitve soglasja do konca pouka v šolskem letu.

Zbirka podatkov športnega kartona vsebuje sledeče osebne podatke: osebno ime dijaka in osebe, vpisane v izredno izobraževanje, enotno matično številko občana, elektronski naslov, telefonsko številko, davčno številko, spol, datum, kraj, občino in državo rojstva, stalno in začasno bivališče, državljanstvo, predhodno pridobljeno izobrazbo podatke ter podatke o gibalnih sposobnostih in morfoloških značilnostih dijaka, ki se nanašajo na telesno višino, voluminoznost telesa, hitrost alternativnih gibov, eksplozivno moč, koordinacijo gibanja telesa, fizično vzdržljivost trupa, gibljivost, mišično vzdržljivost ramenskega obroča in rok, sprintersko hitrost in vzdržljivost v submaksimalnem kontinuiranem naprezanju. Zbirka podatkov športnega kartona se hrani trajno. Pravna podlaga za obdelavo podatkov sta privolitev in zakonodaja.

1.4. Dijaški dom Antona Martina Slomška

Ob prijavi za sprejem ter sprejemu dijaka v dijaški dom

Ob prijavi kandidata za sprejem potrebujemo naslednje podatke: osebno ime kandidata, spol, datum, kraj, občino in državo rojstva, EMŠO, naslov stalnega in začasnega prebivališča, državljanstvo, predhodno pridobljeno izobrazbo in šolo, v katero se je prijavil k vpisu oziroma je vpisan. Navedene podatke vodimo v okviru evidence o prijavljenih kandidatih za sprejem. Ob sprejemu dijaka v dijaški dom poleg že naštetih podatkov obdelujemo še podatke o: razporeditvi dijakov (v sobe, skupine in oddelke), veljavnosti nastanitvene pogodbe (sklenitev pogodbe, čas prihoda, čas in razlog izstopa) ter podatke o starših dijaka oziroma poroka nastanitvene pogodbe (osebno ime, EMŠO, davčno številko in naslov stalnega oziroma začasnega prebivališča ter druge kontaktne podatke, ki jih sami dajo). Navedene podatke vodimo  okviru evidence o sprejetih kandidatih. Te podatke obdelujemo za potrebe izvajanja postopka sprejema in bivanja v dijaškem domu ter za potrebe izvajanja drugih z zakonom določenih nalog.

Evidenca o prijavljenih kandidatih za sprejem in evidenca o sprejetih kandidatih se hranita trajno. Pravna podlaga za obdelavo podatkov je zakonodaja.

Med bivanjem v dijaškem domu

V obdobju bivanja dijaka v dijaškem domu vodimo evidenco podatkov o sprejetih kandidatih, osebni list dijaka in podatke o nastanitvenih pogodbah, starših oziroma poroku nastanitvene pogodbe in podatke o izdanih odločbah o subvenciji oskrbnine za dijake, ki pri plačilu oskrbnine uveljavljajo olajšavo. V okviru evidence podatkov o sprejetih kandidatih vodimo sledeče osebne podatke: osebno ime kandidata, spol, datum, kraj, občino in državo rojstva, EMŠO, naslov stalnega in začasnega prebivališča, državljanstvo, predhodno pridobljeno izobrazbo, šolo, v katero se je prijavil k vpisu oziroma je vpisan, podatke o njihovi razporeditvi (v sobe, skupine in oddelke), veljavnosti nastanitvene pogodbe (sklenitev pogodbe, čas prihoda, čas in razlog izstopa) ter podatke o starših dijaka oziroma poroka nastanitvene pogodbe (osebno ime, telefonsko številko, e-naslov, EMŠO, davčno številko in naslov stalnega oziroma začasnega prebivališča ter druge kontaktne podatke, ki jih sami dajo). Osebni list dijaka vsebuje še podatke v zvezi z izobraževanjem v času bivanja v dijaškem domu (šola, letnik, program) in vzgojno obravnavo dijaka (vzgojna skupina, interesne dejavnosti, dosežki, pohvale, nagrade, priznanja in drugo). Vse navedene zbirke oz. evidence podatkov se hranijo trajno. Pravna podlaga za obdelavo podatkov je zakonodaja.

1.5. Glasbena in baletna šola Antona Martina Slomška

Ob vpisu učenca v glasbeno šolo

Ob vpisu mladoletnega ali polnoletnega učenca v glasbeno šolo potrebujemo naslednje osebne podatke: ime in priimek, spol, datum, kraj in državo rojstva, prebivališče in državljanstvo, zdravstvene posebnosti, katerih poznavanje je nujno za učenčevo varnost in za delo z učencem, ime vrtca oziroma šole, ki jo obiskuje, ter oddelek, razred oziroma letnik, v katerega je vključen, in podatke o starših, če gre za mladoletne učence: ime in priimek, naslov prebivališča, telefonska številka osebe, ki ji je mogoče posredovati nujna sporočila. Navedene podatke vodimo v okviru zbirke podatkov o učencih, vpisanih v glasbeno šolo, in starših, če gre za mladoletne učence. Te podatke obdelujemo za potrebe izvedbe vpisnega postopka, za potrebe osnovnega glasbenega in plesnega izobraževanja ter za potrebe izvajanja drugih z zakonom določenih nalog. Zbirka podatkov o učencih, vpisanih v glasbeno šolo, in starših, če gre za mladoletne učence, se hrani eno leto po končanem šolanju učenca. Pravna podlaga za obdelavo podatkov je zakonodaja.

Med potekom izobraževanja

Za obdobje izobraževanja učenca v šoli vodimo podatke o napredovanju učencev, izdanih spričevalih in drugih listinah. V okviru navedene zbirke vodimo naslednje osebne podatke: ime in priimek, spol, datum, kraj in državo rojstva, prebivališče in državljanstvo, zdravstvene posebnosti, katerih poznavanje je nujno za učenčevo varnost in za delo z učencem, ime vrtca oziroma šole, ki jo obiskuje, ter oddelek, razred oziroma letnik, v katerega je vključen, podatke o napredovanju učenca, izdanih spričevalih in drugih listinah ter podatke o starših, če gre za mladoletne učence: ime in priimek, naslov prebivališča, telefonska številka osebe, ki ji je mogoče posredovati nujna sporočila. Te podatke obdelujemo za potrebe osnovnega glasbenega in plesnega izobraževanja in za potrebe izvajanja drugih z zakonom določenih nalog. Zbirka podatkov napredovanju, izdanih spričevalih in drugih listinah se hrani trajno. Pravna podlaga za obdelavo podatkov je zakonodaja.

2.    Obdelava na osnovi privolitev

Določene osebne podatke bomo obdelovali samo, če nam boste za to podali svojo privolitev (soglasje). V primeru mladoletnih otrok privolitev dajo starši. V kolikor boste za določen namen podali svojo privolitev, bomo na primer:

  • otroke (starše) preko telefonske številke in/ali elektronske pošte obveščali o naših dejavnostih;
  • objavljali skupinske in/ali posamične fotografije/posnetke otroka na naši spletni strani;
  • za namene obveščanja ime in priimek otroka objavili na oglasni deski;
  • na različnih medijih (odvisno od privolitve) objavili literarne izdelke in druge dosežke otroka skupaj z imenom in priimkom otroka);
  • na različnih medijih (odvisno od privolitve) objavili dosežek otroka na tekmovanjih v znanju, športnih, literarnih in drugih tekmovanjih …

Podaja privolitve je prostovoljna. Privolitev lahko kadar koli prekličete z zahtevkom, poslanim na naš naslov. Preklic privolitve ne vpliva na zakonitost obdelave na podlagi privolitve pred njenim preklicem. Osebne podatke, ki jih obdelujemo na podlagi vaše privolitve, bomo hranili do preklica privolitve ali do zahteve za izbris podatkov. Po prejemu zahteve za preklic privolitve ali zahteve za izbris se podatki izbrišejo brez nepotrebnega odlašanja. Podatke, ki jih obdelujemo na podlagi privolitve, lahko izbrišemo tudi pred preklicem, kadar je bil dosežen namen obdelave osebnih podatkov ali če tako določa zakon.

3.    Videonadzor

V zavodu izvajamo videonadzor. S pomočjo videonadzora (kamere so nameščene v okolici vhodov v zavod) spremljamo vstope v prostore in izstope iz njih (na podlagi 77. člena ZVOP-2). Videonadzor izvajamo tudi za namen varovanja posameznikov (otrok, uporabnikov, zaposlenih, staršev in obiskovalcev) ter premoženja zavoda (na podlagi zakonitega interesa, kot ga določa točka (f) 1. odstavka 6. člena Splošne uredbe o varstvu podatkov (GPDR)). Posnetki se hranijo do14 dni. Videonadzora ne izvajamo na način, ki bi imel poseben vpliv obdelave. Videonadzor na območju dijaškega doma omogoča spremljanje dogajanja v živo. Vse informacije glede izvajanja videonadzora lahko pridobite na telefonski številki oz. elektronskem naslovu organizacije. Pravice posameznikov so opisane v tej Politiki zasebnosti.

4.    Uporabniki osebnih podatkov, iznos podatkov in avtomatizirano sprejemanje odločitev

Med uporabnike podatkov sodijo pogodbeni obdelovalci, ki jih najamemo, da za nas opravljajo določene obdelave osebnih podatkov. Sodelujemo predvsem z: vzdrževalci infrastrukture, vzdrževalci informacijskih sistemov, ponudniki e-poštnih storitev, ponudniki programske opreme in storitev v oblaku ipd. (npr. Arnes, Microsoft, Google, IZUM, E-šola, ipd.), ponudniki družabnih omrežij in spletnega oglaševanja (Facebook, Instagram ipd.). Pravico imate zahtevati informacijo o tem, katerim (zunanjim) uporabnikom so bili sporočeni vaši in otrokovi osebni podatki.

Informacije o prenosih osebnih podatkov v tretjo državo

Osebnih podatkov ne iznašamo v tretje države (države izven članic EU ter Islandije, Norveške in Liechtenstein) in v mednarodne organizacije, razen v primerih uporabe družabnih omrežij in določenih drugih ponudnikov informacijskih rešitev, ko se podatki lahko izvažajo v ZDA, pri čemer so razmerja s pogodbenimi obdelovalci iz ZDA urejena na podlagi standardnih pogodbenih klavzul , ki jih je sprejela Evropska komisija in/ali zavezujočih poslovnih pravil, potrjenih s strani EU.

Avtomatiziranega sprejemanja odločitev kakor tudi oblikovanja profilov ne izvajamo.

5.    Piškotki

Naša spletna stran deluje s pomočjo t.i. piškotkov (angl. cookies), ki so pomembni za zagotavljanje spletnih storitev, uporabljajo pa se za shranjevanje podatkov o stanju posamezne spletne strani, za pomoč pri zbiranju statistik o uporabnikih in obiskanosti spletnega mesta itd. Spletna stran uporablja nujne piškotke, ki se naložijo takoj, za vse ostale piškotke pa potrebujemo vašo privolitev, ki jo lahko kadarkoli spremenite. Piškotke, ki jih brskalnik shrani, lahko posameznik izbriše.

Naša spletna stran uporablja naslednje piškotke:

Ime piškotka

Čas trajanja

Funkcija

     

6.    Pravice posameznika v zvezi z obdelavo njegovih osebnih podatkov

Posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, ima pravico zahtevati dostop do osebnih podatkov, njihov popravek, izbris ali omejitev obdelave v zvezi z njim. Ima tudi  pravico do ugovora obdelavi in pravico do prenosljivosti podatkov. Zahteva posameznika se obravnava skladno z določbami veljavne zakonodaje.

Vse navedene pravice in vsa vprašanja lahko uveljavljate z zahtevkom, poslanim na naš naslov. Na vaš zahtevek bomo odgovorili brez nepotrebnega odlašanja, najkasneje v enem mesecu po prejemu zahteve. Ta rok se lahko ob upoštevanju kompleksnosti in števila zahtev podaljša za največ dva dodatna meseca. O tem boste obveščeni skupaj z razlogi za zamudo. Uveljavljene pravic je za vas brezplačno, vendar pa vam lahko zaračunamo razumno plačilo, če je zahteva očitno neutemeljena ali pretirana, zlasti, če se ponavlja. V takšnem primeru lahko zahtevo tudi zavrnemo. Zavod vas bo v odločitvi o zahtevi seznanil tudi z razlogi odločitve in informacijo o pravici do pritožbe pri nadzornem organu v roku 15 dni od seznanitve z odločitvijo.

V primeru dvoma o vaši identiteti lahko od vas zahtevamo dodatne informacije, ki jih potrebujemo za ugotovitev vaše identitete.

Pravico do vložitve pritožbe pri nadzornem organu lahko uveljavljate pri: Informacijskemu pooblaščencu RS na naslovu Dunajska 22, 1000 Ljubljana (e-naslov: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled., spletna stran: www.ip-rs.si).

Politika zasebnosti velja od 18. 5.

Odgovorna oseba: Andrej Flogie

                                                                                  

Podpis odgovorne osebe: Slika1.png